GRAM TAX & PETROLEUM SASU : Société Anonyme z zarządem i radą nadzorczą, z kapitałem 500,00 EUR, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek Perpignan pod numerem 835 308 263, zwana dalej „ GRAMTAX

Siedziba :

12 rue de la Mairie 66510 ST Hippolyte Francja Telefon : + 33 (0) 7 88 36 58 19 Kontakt : sipsi@consultant.com

Host witryny :

SAS LAUREATECH
Adres: 76 VIA NOVA 83600 FREJUS Francja
Telefon: 04 22 54 25 06
E-mail: contact@laureatech.fr
SAS z kapitałem 4000 €
SYRETA: 89170000700018
Dyrektor publikacji: Laurent Auvray

Warunki korzystania

Definicje

„Podmioty zależne” oznaczają każdą istniejącą lub przyszłą jednostkę, która bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowana lub znajduje się pod wspólną kontrolą GRAMTAX.

„Dane osobowe” oznaczają dane osobowe w rozumieniu przepisów europejskich uzupełnionych naszą Polityką prywatności.

„Użytkownik (y)” lub „Ty” i „Twój” oznacza każdą osobę, która łączy się z tą Witryną, niezależnie od tego, czy identyfikuje się, czy nie.

„My” lub „Nasz” odnosi się do GRAMTAX.

„Warunki korzystania” oznaczają warunki regulujące dostęp i korzystanie z Witryny.

„Witryna” oznacza tę Witrynę dostępną pod adresem https://www.gramtax.fr/

Preambuła

GRAMTAX postanowił opublikować, administrować i udostępnić tę Witrynę.

Dostęp do Serwisu jest uzależniony od przestrzegania Regulaminu.

Dostęp i korzystanie z Witryny oznacza akceptację Warunków użytkowania. Obowiązujące Warunki Użytkowania to te, które obowiązują w momencie połączenia Użytkownika z Serwisem. GRAMTAX może w dowolnym momencie modyfikować całość lub część Warunków użytkowania, co oznacza wszelkie uzupełnienia, modyfikacje lub usunięcia. Zakłada się, że na te zmiany zwrócono uwagę Użytkowników poprzez zwykłe opublikowanie ich w Internecie. Jednakże w przypadku zmiany Regulaminu uznanej za istotną przez osobę odpowiedzialną za publikację, ta ostatnia może zdecydować o powiadomieniu Użytkownika o tych zmianach pocztą elektroniczną. We wszystkich przypadkach, po wejściu w tryb online, warunki użytkowania uważa się za zaakceptowane bez zastrzeżeń przez Użytkownika ze względu na jego dostęp do Serwisu. W związku z tym, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z Warunkami użytkowania przy każdym połączeniu, aby zapoznać się z najnowszą wersją online.

Cel strony internetowej

Głównym celem Serwisu jest dostarczanie Użytkownikom informacji o GRAMTAX oraz ich odpowiednich działaniach.

Dostęp do strony internetowej

Każdy może mieć dostęp do Serwisu.

GRAMTAX zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, ograniczania lub przerywania dostępu do całości lub części Witryny, w tym dostępu do jej zawartości i usług bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszelkie urządzenia używane przez Użytkownika do łączenia się z Witryną muszą przez cały czas być zgodne z przepisami i regulacjami obowiązującymi podczas łączenia. W przypadku przerwy w działaniu Serwisu, spowodowanej sprzętem Użytkownika, musi on niezwłocznie odłączyć ten sprzęt.

Ponadto każdy Użytkownik Serwisu jest połączony za pomocą najnowszego sprzętu i wyposażony w system antywirusowy, a także przeglądarkę internetową najnowszej generacji. Ponadto zobowiązuje się do niewykorzystywania Serwisu do przesyłania lub przechowywania złośliwych programów (na przykład między innymi wirusów, trojanów, skryptów lub innych programów o złośliwych zamiarach) ani do przerywania lub ingerowania w normalne funkcjonowanie Serwisu.

Własność intelektualna

Witryna, jak również wszystkie jej elementy składowe (w tym między innymi know-how, marki, tajemnice handlowe, teksty, prezentacje, samouczki, filmy, zdjęcia, dokumenty do pobrania, logo lub inne) oraz powiązane materiały są chronione prawami własności intelektualnej (w tym między innymi prawa autorskie, prawa sui generis producenta bazy danych, nazwy domen, znaki towarowe, logo lub inne), jak również prawa pokrewne GRAMTAX i/lub wydawców, którzy przyznali licencje na prowadzenie działalności firmie GRAMTAX.

Z wyjątkiem przypadku uprzedniej pisemnej zgody firmy GRAMTAX, Użytkownik nie będzie obsługiwać ani modyfikować, reprodukować, udostępniać, edytować, tłumaczyć, dostosowywać, pobierać lub publikować całości lub części Witryny i lub jej elementów. z jakichkolwiek mediów i z jakiegokolwiek powodu (komercyjnych, promocyjnych lub innych)

Niedopełnienie tych obowiązków może stanowić akt naruszenia i/lub czynu nieuczciwej konkurencji lub pasożytnictwa, co może skutkować wszczęciem postępowania cywilnego lub karnego przeciwko Użytkownikowi.

GRAMTAX ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług. Z tej perspektywy GRAMTAX pracuje nad ulepszaniem swoich usług, opierając się na korzystaniu z Witryny.

Poufność i ochrona Twoich danych osobowych

GRAMTAX podejmie wszelkie niezbędne środki administracyjne, organizacyjne i techniczne wymagane przez prawo i dobre praktyki rynkowe w celu ochrony i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Wszelkie szczegóły dotyczące wykorzystania Twoich danych określone są w Polityce Prywatności.

GRAMTAX nie ujawni Twoich danych, z wyjątkiem obowiązku prawnego lub pisemnej zgody z Twojej strony i nie będzie przekazywać Twoich danych oraz zobowiązuje się nie przekazywać ich stronom trzecim, w tym Spółkom Zależnym jego Grupy oraz podmiotom, które bezpośrednio lub pośrednio kontrolują, są kontrolowane lub znajdują się pod wspólną kontrolą GRAMTAX.

Potwierdzasz, że wiesz, że Witryna jest hostowana przez naszego hosta. Nie gwarantujemy, że ta usługa hostingowa będzie nieprzerwana, całkowicie bezpieczna lub wolna od błędów. Akceptujesz fakt, że używamy zewnętrznego hosta i jako taki nie możemy kontrolować działań tego hosta. Akceptując niniejsze Warunki świadczenia usług, zgadzasz się na warunki świadczenia usług przez gospodarza, które można znaleźć na stronie internetowej gospodarza. Niezależnie od innych postanowień Warunków użytkowania oraz w granicach obowiązującego prawa, potwierdzasz, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za działania lub zaniechania gospodarza.

Linki hipertekstowe

Witryna może zawierać łącza hipertekstowe do witryn internetowych osób trzecich, które nie należą i nie są pod kontrolą GRAMTAX.

GRAMTAX w żaden sposób nie gwarantuje treści znalezionych w jakiejkolwiek Witrynie, do której Użytkownik mógł uzyskać dostęp, przeglądając naszą Witrynę. Kiedy Użytkownik łączy się z witryną strony trzeciej, robi to na własne ryzyko i niebezpieczeństwo oraz uznaje, że GRAMTAX nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty lub jakiekolwiek inne elementy znajdujące się na wspomnianych stronach osób trzecich. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że GRAMTAX nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z korzystania ze strony internetowej strony trzeciej. Odniesienia do firm zewnętrznych i ich stron internetowych nie są w żaden sposób rekomendacjami i służą wyłącznie celom informacyjnym.

Ponadto, w odniesieniu do stron internetowych, do których odsyłają wspomniane linki hipertekstowe, GRAMTAX nie ponosi odpowiedzialności za warunki dostępu, oferowane tam usługi, ich zawartość i/lub elementy na nich obecne, aktualizacje, które są tam dokonywane, ani za jakiekolwiek inne działania podejmowane na tych Witrynach. Jeśli zdecydujesz się użyć hiperłącza do Witryny internetowej osoby trzeciej, robisz to na własne ryzyko. Korzystając z Witryny Strony Trzeciej, będziesz zobowiązany do przestrzegania Warunków korzystania z takich witryn.

Odpowiedzialność

Pomimo wszelkich wysiłków GRAMTAX w zakresie wdrożenia i utrzymania Witryny, błędy, nieścisłości lub pominięcia mogą nadal występować. W granicach dozwolonych przez prawo francuskie GRAMTAX odrzuca i wyklucza wszelkie gwarancje, warunki i oświadczenia wynikające z prawa właściwego dla Witryny. Ponadto GRAMTAX nie gwarantuje, że Witryna nie zawiera błędów i że platforma nie zostanie uszkodzona przez wirusa lub inny składnik, ani że błędy i defekty zostaną naprawione. Użytkownik musi podjąć w tym zakresie własne środki ostrożności.

Osoby identyfikujące się w Serwisie są odpowiedzialne za korzystanie ze swojego konta (w tym nazwy użytkownika i hasła) oraz adresu e-mail. Użytkownicy posiadający konto ponoszą wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego hasła i muszą traktować te informacje jako poufne. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że osoba trzecia zna lub używa jego nazwy użytkownika lub hasła, musi niezwłocznie poinformować firmę GRAMTAX pod następującym adresem: ticpe@gramtax.fr . GRAMTAX zastrzega sobie prawo do dezaktywacji nazwy użytkownika lub hasła, wybranego przez Ciebie lub przydzielonego przez GRAMTAX, w dowolnym momencie, jeśli możemy zgodnie z prawem uznać, że nie zastosowałeś się do postanowień określonych w Warunkach użytkowania.

GRAMTAX dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do Witryny. Jednak połączenie może być niestabilne lub spadać, zwłaszcza podczas konserwacji. GRAMTAX w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Witryny i wynikające z tego konsekwencje, w tym między innymi utratę zysków, utratę obrotu, utratę oszczędności, utratę szczęścia, utratę danych lub uszkodzenie reputacja.

GRAMTAX nie udziela żadnych gwarancji dotyczących przerw, zagrożeń lub wadliwego działania połączenia, nadmiernego połączenia z Witryną, nieuprawnionego wtargnięcia do Witryny przez osoby trzecie oraz obecności wirusów na Witrynie. GRAMTAX nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za korzystanie ze swojej Witryny i konsekwencje, które by z tego wynikały, w tym, ale nie wyłącznie, utratę zysków, utratę obrotu, utratę oszczędności, utratę możliwości, utratę danych lub uszkodzenie do reputacji.

Obowiązujące prawo

Warunki użytkowania podlegają prawu francuskiemu. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy GRAMTAX a Użytkownikiem. Mają one pierwszeństwo i zastępują wszelkie wcześniejsze lub nadal obowiązujące umowy, pisemne lub ustne, dotyczące tego samego tematu i mają pierwszeństwo w przypadku sprzeczności z innymi warunkami.

Regulamin jest sporządzony w kilku językach. W przypadku konfliktu interpretacji obowiązuje wersja francuska. W przypadku konfliktu dotyczącego ważności, interpretacji i/lub stosowania Warunków użytkowania, GRAMTAX i Użytkownik zgadzają się spotkać w celu znalezienia polubownego rozwiązania ich konfliktu.

W przypadku, gdy strony nie dojdą do polubownego porozumienia, wszelkie działania dotyczące interpretacji, ważności i/lub stosowania Warunków korzystania będą podlegać jurysdykcji sądów paryskich, w tym w przypadku wielu wnioskodawców lub działanie strony trzeciej mające na celu uzyskanie środka nadzwyczajnego lub ochronnego.

Kredyty

Serwis został opracowany przez:

SAS LAUREATECH
Adres: 76 VIA NOVA 83600 FREJUS Francja
Telefon: 04 22 54 25 06
E-mail: contact@laureatech.fr
SAS z kapitałem 4000 €
SYRETA: 89170000700018
Dyrektor publikacji: Laurent Auvray

Obrazy i ilustracje

Fotografia :

SAS LAUREATECH
Adres: 76 VIA NOVA 83600 FREJUS Francja
Telefon: 04 22 54 25 06
E-mail: contact@laureatech.fr
SAS z kapitałem 4000 €
SYRETA: 89170000700018
Dyrektor publikacji: Laurent Auvray

Zastosowane technologie

Serwis korzysta z technologii Adobe Acrobat Reader.

Niektóre dokumenty są dostępne w formacie PDF.